โปรแกรมรีทรีต(Revitalising Retreat Program)

 

 

“โปรแกรมรีทรีต กายใจพัฒนาโลกด้านใน สู่ความตื่นรู้”

2 วัน 1 คืน และ 3 วัน 2 คืน

 

:Workshop Minefullness Art Creative Therapy &Masic Therapy

โดย ทีม Facilitator & Mind Coach กระบวนกร และนักศิลปะบำบัด

,นักจิตวิทยาของ”เขลางค์สิกขาลัย ลำปาง”

 

“Revitalising Retreat Program”

     3 Days + 2 Nights OR 2 Days + 1 Night stays of full-course learning process with Mindfulness Art Creative Therapy & Music Therapy by Facilitators & Mind Coach, and Art Therapist from Lampang Khelang Sikkhalai

     Nourish yourself and re-energise with selections of healthy food and nutrition. Have your rest in uplifting environment at our stays and develop your life learning abilities. 

 

 

 

Visitors: 142,578